1. Yếu tố con người

1. Yếu tố con người

ECHP dành sự đầu tư lớn nhất vào đội ngũ giáo viên bản ngữ và cán bộ quản lý.